Privātuma politika

Privātuma politika

Vispārīgie jautājumi

Pārzinis Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk tekstā – LBAS), apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, reģistrācijas numurs: 50008043851, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001, tālrunis: 67270351.

Šī privātuma politika izskaidro, kā LBAS apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. LBAS privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic LBAS.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

LBAS personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar LBAS funkcijām. LBAS mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt par to, kā un kāpēc LBAS izmanto personisko informāciju. LBAS mērķis ir likt personai justies droši, izpaužot savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. LBAS apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • Līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšana.
 • Personāla atlase un vadība.
 • Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana.
 • Biznesa plānošana un analītika.
 • Sabiedrības informēšana par savu darbību.
 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde.
 • Jaunumu izsūtīšana.
 • Pakalpojumu sniegšanai.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • LBAS īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt LBAS un trešo personu īpašumu, kas novietots LBAS nekustamā īpašuma telpās un teritorijā, gādāt par personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt apkalpošanas gaitu un kvalitāti.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LBAS.

LBAS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde.
 • Leģitīmās intereses nodrošināšana.
 • Līguma noslēgšana vai izpilde.
 • Datu subjekta piekrišana.

LBAS organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un LBAS vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

LBAS veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un noteikumiem. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai LBAS ievērotu  personas datu aizsardzības regulējuma prasības, vadlīnijas un noteikumus.

Personas datu glabāšanas ilgums

LBAS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LBAS var realizēt savas leģitīmās intereses.
 • kamēr LBAS pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

Serveris, kurā izvietota LBAS mājas lapa reģistrē mājas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir LBAS leģitīmā interese.

LBAS neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc LBAS informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

LBAS mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes.

Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt.

Personas datu saņēmēji

Lai pildītu likumu pienākumus, LBAS var nodot personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. LBAS var nodot personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu LBAS juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

LBAS vienmēr cenšas apstrādāt personas datus Eiropas Savienības zonas teritorijā. Personas dati netiek apstrādāti un netiek nodoti uz trešajām valstīm valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar personas piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LBAS par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi rakstveidā iesniedzot LBAS, Bruņinieku ielā 29/31, Rīga, LV-1001, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi lbas@lbas.lv.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

LBAS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) .

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu LBAS, Bruņinieku ielā 29/31, Rīga, LV-1001, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi lbas@lbas.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

LBAS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē: https://kopligumi.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Edvīns Krieviņš
Tālrunis: +371 29246885
E-pasts: edvins@lbas.lv